ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

30/01 – 19/02

Όροι Συμμετοχής

 

 

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη θέση Βρύσες, 70ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, ΤΚ 32009 Ριτσώνα Ευβοίας, με ΑΦΜ 999188717, ΔΟΥ Χαλκίδας (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 με ΑΦΜ 094158990, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική» ή ο «Τεχνικός Ανάδοχος»), στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα “KAISER”, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «KAISER Barbeque Day» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.kaiserday.gr  (εφεξής καλουμένης ως «Ιστοσελίδα»), που τηρεί η Διοργανώτρια.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, συνολικά εκατό (100) νικητές εκ των οποίων οι πέντε (5) θα κερδίσουν από μία (1) Premium ψησταριά Spirit II E 310 Black Weber , τριάντα (30) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) ξύλο κοπής Kaiser, δέκα (10) νικητές από ένα (1) σετ μαντεμένια σκεύη Lodge [5 τεμάχια], είκοσι πέντε (25) νικητές από μία (1) Premium ποδιά Kaiser και τριάντα (30) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) σετ ανοξείδωτου εξοπλισμού barbeque  [3 τεμάχια  λαβίδα, σπάτουλα, πινέλο] - (καλούμενα εφεξής «το Δώρο ή τα Δώρα»).

1.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των όρων αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν.

2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται αυτόματα και άμεσα.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή της συμμετοχής ή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

2.4. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 9.

3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 19η Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2, 3 και 6 του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα [12:00] έως και 19 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα [23:59], οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: (α) αγοράζει ένα κουτί 330ml ή 500 ml ή μία φιάλη 330ml ή 500ml μπύρα Kaiser (β) μεταβεί στην Ιστοσελίδα www.kaiserday.gr , (γ) συμπληρώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον κωδικό LOT που ξεκινάει με τα γράμματα LT, ο οποίος βρίσκεται είτε στο κάτω μέρος των κουτιών Kaiser 330ml και 500 ml, είτε στην πίσω ετικέτα των φιαλών Kaiser 330ml και 500ml (δ) αποδέχεται τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,  (ε) επιλέγει την εντολή «Υποβολή συμμετοχής» ώστε να καταχωρηθεί η συμμετοχή του στις κληρώσεις.

Δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά Προϊόντων, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό δύναται να παραλάβει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, άπαξ ένα κωδικό LOT, από τα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας («BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», οδός Μαρίνου Αντύπα, αρ. 41-45, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, Τ.Κ. 14121), από Τρίτη έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 17:00. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν άπαξ ένα κωδικό LOΤ ταχυδρομικά, εφόσον αποστείλουν σχετικό αίτημά τους ταχυδρομικά, προς τη Διαφημιστική Εταιρεία, στην ως άνω διεύθυνσή της. Η σχετική επιστολή του συμμετέχοντα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό Kaiser Day», καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους.

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Οι νικητές θα αναδεικνύονται ύστερα από ηλεκτρονικές κληρώσεις στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών τους - μέσα από σύστημα ανάδειξης νικητών (τύπου random.org). Για κάθε έγκυρο κωδικό LOT, ο συμμετέχων λαμβάνει μία συμμετοχή στις κληρώσεις. Σε ημερήσια βάση, ο συμμετέχων μπορεί να καταχωρήσει μέχρι 25 συμμετοχές [ιδίου ή διαφορετικού κωδικού LOT].

Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις θα λάβουν μέρος στις 21 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 12:30.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα των συστημάτων διενέργειας του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου. 

6.ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

6.1. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

1.Σε περίπτωση που ο νικητής/ες είναι ανήλικος .

2.Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει θετικά στο ληφθέν email που θα λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7.1. παρακάτω ή δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του σύμφωνα με την παράγραφο 7.2, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

3.Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν προβεί στην σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.

4.Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών.

5.Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κριθεί ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

6.2. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει την αντίστοιχη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακυρότητας του νικητή, θα επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών.

7.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ

7.1. Η Διοργανώτρια εντός τριών (3) ημερών  από την εκάστοτε κλήρωση θα αποστέλλει στον εκάστοτε νικητή ενημερωτικό e-mail με αποστολέα kaiserhellas@gmail.com στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δηλώσει κατά την συμμετοχή του, με σκοπό την ενημέρωσή του. Μεταξύ άλλων, στο εν λόγω e-mail η Διοργανώτρια θα καλεί τον εκάστοτε νικητή να απαντήσει εάν αποδέχεται το Δώρο. Ο εκάστοτε νικητής οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη λήψη του εν λόγω e-mail να απαντήσει εάν αποδέχεται το Δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκάστοτε νικητής οφείλει να αποστείλει ταυτόχρονα τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση).  

7.2. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει [για την αποδοχή του Δώρου] στην Διοργανώτρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού e-mail , όπως ορίζεται ανωτέρω,  η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί με τον 1ο επιλαχόντα.

7.3. Μετά την ανάδειξη του εκάστοτε νικητή , η Διοργανώτρια θα αναρτήσει το όνομά του την Ιστοσελίδα www.kaiserday.gr στην ενότητα Νικητές.

7.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον εκάστοτε νικητή ούτε με τον αντίστοιχο επιλαχόντα , η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα είτε να ματαιώσει τη διάθεση αυτών για τον συγκεκριμένο μήνα, είτε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (π.χ. επιλογή 2ου επιλαχόντα).

7.5. Η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών, ή/και των επιλαχόντων- κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό τους ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.6. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές (ή οι επιλαχόντες- κατά περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές (ή οι επιλαχόντες- κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

8.ΔΩΡΑ

8.1 Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) Premium Spirit II E 310 Black Weber ψησταριά, τριάντα (30) νικητές  θα κερδίσουν από ένα (1) ξύλο κοπής Kaiser, δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) σετ μαντεμένια σκεύη Lodge [5 τεμάχια], είκοσι πέντε (25) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) Premium ποδιά Kaiser και τριάντα (30) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) σετ ανοξείδωτου εξοπλισμού barbeque  [3 τεμάχια  λαβίδα, σπάτουλα, πινέλο].  

8.2 Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποστολή και παράδοση των Δώρων.

8.3 Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον είναι αυτονόητο ότι μετά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την ενημέρωση των νικητών σχετικά με την διαδικασία παραλαβής του Δώρων, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν υπέχουν καμία ευθύνη, έστω και έμμεση, προς τους νικητές και προς οποιονδήποτε τρίτο, απορρέουσα από την κατάσταση/ λειτουργία / χρήση / απολαβή του Δώρου. Η χρήση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση εκ μέρους της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής του Διαγωνισμού.

9.Προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέλος του ομίλου Carlsberg μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο η Ολυμπιακή Ζυθοποιία («Ολυμπιακή Ζυθοποιία, εμείς, εμάς, μας) επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε (η Διοργανώτρια). Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».

Η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας BBDO, η οποία θα διεξάγει τον διαγωνισμό για λογαριασμό της Διοργανώτριας («Τεχνικός ανάδοχος» ή «Διαφημιστική»), όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα «Δημοσίευση των πληροφοριών».

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ως διαχειριστής των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι από κοινού υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με την αντίστοιχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Θα θέλαμε να σας καταστήσουμε σαφές ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο η εκάστοτε πλατφόρμα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάθε μία εξ αυτών ακολουθεί τη δική της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό

Με την υποβολή της συμμετοχής του εκάστοτε συμμετέχοντα, τα δεδομένα επεξεργασίας είναι τα προσωπικά δεδομένα που ο συμμετέχων δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής (email, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα δεδομένα για να συμπεριλάβει τον συμμετέχοντα μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στο στάδιο της κλήρωσης. Το όνομα και το επίθετο του συμμετέχοντα που θα αναδειχθεί και νικητής θα χρησιμοποιηθούν για την κοινοποίησή του ως νικητή. Για την επικοινωνία με τον νικητή και την παραλαβή του δώρου θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα δεδομένα επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της παραλαβής αυτής ενδεχομένως ζητηθεί κάποιο έγγραφο επιβεβαίωσης της ταυτότητας του νικητή. Επιπλέον, σε περίπτωση που το δώρο αποσταλεί στον νικητή, η ακριβής διεύθυνση και κάθε άλλο απαραίτητο δεδομένο επικοινωνίας (π.χ τηλέφωνο επικοινωνίας) θα τεθεί σε επεξεργασία.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα επεξεργαστούμε μηνύματα που λάβουμε από εσάς στα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουμε ή που μας έχετε αποστείλει μέσω email ή ερωτήσεις που μας έχετε απευθύνει μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να απαντήσουμε σε αίτημα/ερώτημά σας σχετικά με τον Διαγωνισμό. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά θα χρησιμοποιήσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό προκειμένου (για την περίπτωση όπου αυτό χρειαστεί) να σας καλέσουμε εκ νέου και να απαντήσουμε σε ερώτημά σας.  

Δεδομένα επεξεργασίας επίσης αποτελούν τεχνικές πληροφορίες (π.χ διεύθυνση IP) ή πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο επικοινωνίας του Διαγωνισμού στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή αλληλεπίδραση των ατόμων θα τεθούν υπό επεξεργασία. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω ιστοσελίδας και κοινοποιείται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για την συμμετοχή του, θα τύχουν επεξεργασίας το όνομα και η  εικόνα προφίλ του ατόμου που θα κάνει like στο post ή θα αναρτήσει κάποιο σχόλιο καθώς και οποιοδήποτε μήνυμα/σχόλιο που αποστείλατε σε εμάς. 

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Υποβάλλοντας την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη σύμφωνη γνώμη τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. H ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία». Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο πρότερο στάδιο της ανακλήσεως.

Η Διοργανώτρια έχει επίσης έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί πρόσθετα δεδομένα (έγγραφο επιβεβαίωσης ταυτότητας) προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του νικητή καθώς και να επεξεργαστεί ενδεχόμενα πρόσθετα  δεδομένα επικοινωνίας ή διευθύνσεως ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του για την παραλαβή του δώρου ή την αποστολή του ή για να παρέχει πληροφορίες – διευκρινίσεις -απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί. Στην περίπτωση του εννόμου συμφέροντος θα ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε υπέρτερο θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία του υποκειμένου των δεδομένων.

Επιπλέον ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει έννομο συμφέρον ή νομική υποχρέωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου η Διοργανώτρια: Να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να διερευνά περιπτώσεις απάτης, καταχρηστικότητας ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων των Όρων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και τις βέλτιστες πρακτικές. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους.  Επίσης η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να γίνει στο πλαίσιο άσκησης νομίμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας και τήρησης νόμιμης υποχρέωσής της, όπως για παράδειγμα, να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του νόμου δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Επίσης η επεξεργασία δεδομένων ενδέχεται να τελείται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο στα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε και μέσω των οποίων διεξάγεται ο Διαγωνισμός παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και ότι έχετε ασφαλή πλοήγηση και θετική εμπειρία κατά την αλληλεπίδρασή σας με αυτά τα μέσα.

Δημοσιεύοντας το Διαγωνισμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να υπάρξει κάποια ψηφιακή αλληλεπίδραση χρηστών στο ποστ του Διαγωνισμού (κάνοντας Like, comment). Κάνοντας like/comment ο χρήστης συμφωνεί στην επεξεργασία του ονόματος και της εικόνας προφίλ του. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη σύμφωνη γνώμη του αφαιρώντας το αντίστοιχο like/comment. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που  πραγματοποιήθηκε στο πρότερο στάδιο της ανακλήσεως.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας BBDO, η οποία θα διεξάγει τον Διαγωνισμό για λογαριασμό της και έχει αναλάβει την τεχνική υλοποίηση του έργου και την εκτέλεση της προωθητικής ενέργειας για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Θα εξασφαλίσουμε ότι ο Τεχνικός Ανάδοχος θα προβεί σε συμβατικές δεσμεύσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που θα μοιραστούμε μαζί του σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ ή τρίτους σε σχέση με ερωτήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι μάρκετινγκ, πληροφορικής), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως αυτοί ορίζονται ανωτέρω.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ ή μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε δεδομένα προς (ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε δεδομένα) από χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα προστατευτούν καταλλήλως και δεόντως. Στο μέτρο που αποτελεί υποχρέωσή μας, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα γίνονται με έγκυρη νόμιμη βάση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Τι κάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας

Ενημέρωση πληροφοριών

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ' αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

•την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

•την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,

•τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,

•τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και

•τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

•όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.

•να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,

•να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και

•να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.

Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600).

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@olympicbrewery.gr.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά 14564, Αττική.

Τηλ. +30 210 6675200 Φαξ +30 210 210 6675297

10.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλον όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας υγείας λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ακύρωσής του. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη και δέσμευση για την υλοποίηση των ιδεών που θα προταθούν στο Διαγωνισμό.

10.2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

10.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν και συνεπάγεται την παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

10.4. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο της Διαφημιστικής Εταιρείας: 210 6784530, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων των επίσημων αργιών) από τις 10:00 έως τις 16:00.

10.5. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

10.6. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.